SpoluprácaPlán spolupráce s rodinou na školský rok 2013/2014

Materská škola sa bude podieľať na utváraní dobrých vzťahov:
 • medzi materskou školou a rodinou, akceptovať výchovu v rodine, nadväzovať na ňu a dopĺňať ju.
 • pedagogickou osvetou bude posilňovať zodpovednosť za výchovu dieťaťa, účasť rodičov na triednych aktívoch, zapožičiavať podľa potreby odbornú literatúru z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky.

Bude získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike:
 • profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať od rodičov základné informácie o dieťati
 • so súhlasom rodičov konzultovať o problémoch dieťaťa so psychológom a hľadať riešenia k odstráneniu nežiadúcich prejavov správania, napr. pri prejavoch agresivity dieťaťa, v záujme ochrany zdravia jeho, ako aj ostatných detí v kolektíve.

Poskytovať odborno-metodickú pomoc:
 • zabezpečovaním pedagogickej osvety
 • informovaním rodičov o napredovaní ich detí
 • poskytovaním konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ - rodič
 • poskytovaním odborných rád, riešením konfliktných situácií
 • koordinovaním výchovných postupov, ktoré môžu zo strany rodičov zhoršovať vývin dieťaťa
 • oboznamovať rodičov s výchovnými problémami, v prospech dieťaťa hľadať spoločné riešenie
 • upozorňovaním rodičov na potrebu návštevy logopéda, prípadne iných odborníkov s dôrazom na získavanie spätných informácií
 • prehlbovaním záujmu rodičov o otázky zdravia ich detí, správnu životosprávu, režim dňa, zdravú výživu, stravovacie návyky a pod.

V kontakte s rodičmi dodržiavať zásady:
 • rešpektovať hodnoty, zvyky, presvedčenie každej rodiny
 • komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny, aj súkromie školy
 • v rozhovoroch nespochybňovať prácu školy
 • v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni
 • vzájomné rozhovory viesť nevtieravým spôsobom.

Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie:
 • zabezpečovať zdravotnú osvetu
 • dodržiavať ranný filter
 • v informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími zdravotnými problémami
 • spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom s cieľom prevencie zdravia detí.

V príprave detí na vstup do Základnej školy:
 • vplývať na rodičov tak, aby základné požiadavky prípravy neboli v rozpore s prácou materskej školy
 • informovať rodičov o možných problémoch spojených s predčasným prechodom do ZŠ, poučiť ich, ako a v čom pripraviť dieťa na školskú dochádzku
 • v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie poskytnúť poradenskú službu v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy, prizvať učiteľku prvého ročníka ZŠ

Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu materskej školy:
 • Slávnostná besiedka v kultúrnom dome ku Dňu matiek
 • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi

Formou oznamov, pútačov oboznamovať rodičov s aktuálnym životom v materskej škole:
 • vnútorná organizácia – Školský poriadok / vyvesený pri informačnej tabuli pre rodičov/
 • informácie o pripravovaných akciách na informačnej tabuli
 • výchovno-vzdelávacia činnosť: opis básní, piesní, výstavky produktov tvorivej činnosti detí, informácie o triednych projektoch
 • jedálny lístok
 • aktuálna výzdoba všetkých priestorov školy

Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej a finančnej pomoci:
 • prejavovať iniciatívu pri disponovaní s finančnými prostriedkami od rodičov
 • zabezpečovať nákupy základných potrieb nevyhnutných na prevádzku školy a akcie pre deti /hygienické, čistiace potreby, hračky, darčeky pre deti, výtvarný materiál a materiál na výchovu a vzdelávanie detí, edukačné DVD a pod./

Informovať rodičov o priebehu adaptácie, spôsobe začleňovania dieťaťa do kolektívu:
 • prostredníctvom vstupných rozhovorov pri odovzdávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 • prostredníctvom spoločného stretnutia s rodičmi a novoprijatými deťmi na slávnostnom zápise detí do materskej školy

V plnej miere využívať všetky formy spolupráce:
 • s cieľom vzájomne sa spoznávať, zblížiť, získavať sympatie, dôveru založenú na vzájomnom rešpekte
 • vypracovať plán spolupráce výboru ZRŠ, Rady školy, s vedením školy
 • pravidelne sa stretávať na spoločných rokovaniach
 • na spoločných stretnutiach prerokovať vedením školy predložený rozpočet čerpania finančných príspevkov rodičov
 • vzájomne si odovzdávať informácie: vedenie školy – výbor ZRŠ – Rada školy pri MŠ
 • radostné očakávania vianočných sviatkov využiť na spoločné stretnutie s rodičmi na Tvorivých dielničkách /spoločná výroba dekorácií, ozdôb/


Spolupráca so základnou školou

Materská škola bude počas celého školského roka úzko spolupracovať so základnou školou s cieľom uľahčiť deťom prechod z predprimárneho vzdelávania na primárne vzdelávanie.

Trieda predškolákov sa bude zúčastňovať školských akcií podľa plánu spolupráce ZŠ. Na niektoré aktivity obsiahnuté v pláne práce materskej školy budú, po dohode s riaditeľkami základných škôl, prizvaní naši bývalí škôlkari.
Riaditeľky základných škôl a učiteľky prvého ročníka budú prizvané na triedne aktívy v triede predškolákov a na všetky akcie, ktorých sa zúčastnia aj rodičia podľa plánu spolupráce s rodičmi a plánu aktivít materskej školy.

Plán aktivít v rámci spolupráce so ZŠ
 • Tvorivé dielne s vianočnou tématikou – pozvané budú riaditeľky ZŠ a učiteľky prvých ročníkov oboch ZŠ
 • Postavím si snehuliaka – súťaž medzi triedou predškolákov z MŠ a deťmi 1. ročníka ZŠ
 • Spoločná návšteva divadelných predstavení uskutočnených v kultúrnom dome v obci
 • Návšteva oboch ZŠ
 • Deň zeme – návšteva základnej školy na základe pozvania riaditeľky ZŠ
 • Spoločný plavecký výcvik – v mesiaci máj
 • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi – za účasti riaditeliek a učiteliek prvých ročníkov oboch základných škôl
Návštevy predškolákov z materskej školy v základnej škole sa budú uskutočňovať počas celého šk. roku, po dohode riaditeliek základných škôl s riaditeľkou materskej školy.Plán spolupráce s verejnosťou, obcou a inými inštitúciami

V spolupráci s pedagogickými zamestnancami zabezpečovať kvalitný edukačný proces založený na princípe humanizmu a demokracie, ochrany práv dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, ochranu záujmov rodičov vyplývajúcich z prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí a ochranu pedagogických zamestnancov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu.
 • Skvalitňovať a hľadať nové formy spolupráce s rodičovskou verejnosťou: realizovať pracovné popoludnia/tvorivé dielne: október, december, apríl/, spoločné oslavy /Vianoce, Deň matiek/, športové popoludnia/Deň otcov/, úprava školského dvora/priebežne/, diskusné kluby/za prítomnosti psychologičky/
 • Prehlbovať informovanosť rodičovskej verejnosti o činnostiach a aktivitách materskej školy a tým zainteresovať do jej práce čo najviac pasívnych rodičov
 • Informovať rodičovskú verejnosť o webovej stránke školy ako aj jej používaní pre zlepšenie informovanosti
 • Prehlbovať informovanosť rodičov z hľadiska logopedických a psychologických porúch, z hľadiska socializácie dieťaťa a jeho telesnej, vôľovej a citovej vyzretosti
 • Zintenzívniť spoluprácu s učiteľkou 1. ročníka ZŠ
 • Spolupracovať s CPPP a P /s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie/ a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.
 • Obzor spolupráce rozšíriť o spoluprácu s obecnými inštitúciami: Červený kríž, Hasičský zbor, Poľovníci, Obecná knižnica, Obecné múzeum
 • Produkty detskej výtvarnej a pracovnej tvorivosti prezentovať na súťažiach v spriatelených materských školách a na Obecnom úrade na nástenke materskej školy


Všetkým rodičom, ktorí pomohli našej materskej škole úprimne ďakuje celý kolektív a všetky deti z Malinky.Poďakovanie sponzorom

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli našej materskej škole sponzorskými darmi.

 Novinky/Oznamy

Dopravné ihrisko [2.10.2014]
Spevácky krúžok [8.9.2014]


 Inzercia

Edukácia doma